CNSC
 
 


 > 사업실적 > PWS 케이블 시공
 
   
 
영덕-오산 1공구
 
 위 치 : 경기도 오산시 부산동- 용인시 기흥구 영덕동
 교량연장 : 205
 주경간장 : 115m
 교량폭원 : 23.4m
 발주처 : 한국토지공사
 시공사 : 포스코건설
 준공연도 : 2009년 07월
 공사개요 : 케이블 자재공급 및 설치 7mm∅367
 
   
 
인천대교 제4공구
 
 위 치 : 인천광역시
 교량연장 : 230m
 주경간장 : 115m
 교량폭원 : 24.3m
 발주처 : 한국도로공사
 시공사 : SK건설
 준공연도 : 2009년 10월
 공사개요 : 케이블 자재공급 및 설치 7mm∅61,7mm∅85, 7mm∅91,7mm∅199
게시물 검색